آمریکای شمالی

منابع بدون غیر منطقه ای

The North America region, including the USA and Canada is served by the Fedora Ambassadors NA (FAmNA) group.
صفحه ویکی فدورا https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Ambassadors_North_America_(FAMNA)
لیست پستی ambassadors@lists.fedoraproject.org
رویدادها North American events listing on the Fedora Project wiki.
 

سایتهای اجتماع کاربران در این منطقه

United States
Fedora
http://fedoraproject.org
 
 

Want to add your local community's Fedora website to this directory? Email the Fedora Websites team